Felhasználói szabályzat
1. Általános szerződési feltételek
A Másodállások.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Másodállások.hu (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Másodállások oldalon (továbbiakban: Másodállások) elérhető online hirdetések igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.
2. Az oldal üzemeltető adatai
Név: Szemán Roland
E-mail:
3. Általános rendelkezések
A Másodállások.hu hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére állás hirdetéshez és hirdetések böngészését nyújt a Weboldalon, azaz a masodallasok.hu internetes oldalon keresztül elérhető adatbázisban. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, vagy hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Másodállások.hu a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. A szerződés létrejöttét a hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, melyek ennek igazolására Szolgáltató adatbázisában archiválja és megőrzi.

A Weboldalon elérhető adatbázis előállítója a Másodállások.hu, így kizárólag a Másodállások.hu rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Másodállások.hu nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. 
4. Hirdetések feltöltése, ingyen igénybe vehető szolgáltatások
A Weboldalra való hirdetés feltöltése kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weboldalra a hirdetés(ek) feltöltése ingyenes(ek).A Másodállások.hu weboldalon a Felhasználó hirdetés feltöltését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül elfogadásra kerül.

A Felhasználó a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni regisztráció során, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető: * a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

Amennyiben a Felhasználó profiljában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

Amennyiben a Másodállások.hu visszautasítja a hirdető Felhasználó hirdetésének feladását, akkor a hirdető Felhasználó a megadott e-mail címére értesítést kap.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén véglegesen törlődik a Weboldalról.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Másodállások.hu a Felhasználó hirdetéseit törli az oldalról. A Másodállások.hu minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Másodállások.hu folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Másodállások.hu folyamatosságának biztosítására. A Másodállások.hu nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Másodállások.hu független körülmények okoznak.

A Másodállások.hu nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában.

A regisztrált Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a feltöltéskor megadott kategóriákba eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított hirdetési feltöltés igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

A weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Másodállások.hu oldalon elhelyezett hirdetések között böngészni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni.

A Felhasználó által a Másodállások.hu oldalra feltöltött hirdetés a határozatlan ideig elérhető.

Állásra történő hirdetésre jelentkezni belépés után a Jelentkezem gombra kattintva lehetséges. Üzenet elküldése a hirdető fiókjához tartozó e-mail címére történik.

A Másodállások.hu a weblapon a Felhasználó által elküldött Jelentkezés email tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. A Másodállások.hu fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Másodállások.hu kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Másodállások.hu rendszerére.

A Másodállások.hu oldalain kizárólag valós részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű állás hirdetése a Másodállások.hu-n.

A Másodállások.hu jogosult a weboldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Másodállások.hu a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Másodállások.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (info@masodallasok.hu) jelezhetik.
5. Felelősség
A Felhasználó által a weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Másodállások.hu ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a hirdetést jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy weboldalra általa feltöltött hirdetés tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Másodállások.hu a weboldal működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Másodállások.hu kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a weboldalra feltöltött hirdetést, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

A Másodállások.hu nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros hirdetések, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Másodállások.hu nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Másodállások.hu jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Másodállások.hu a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Másodállások.hu nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Másodállások.hu semmilyen felelősségét nem vállal. A Másodállások.hu nem vállal felelősséget a Felhasználók által a weboldalra feltöltött hirdetésekért, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a feltöltött hirdetések ellenőrzéséért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Másodállások.hu-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Másodállások.hu által megkövetelt intézkedést megtenni és a Másodállások.hu-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Másodállások.hu-t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Másodállások.hu helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Másodállások.hu kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Másodállások.hu által megkövetelt intézkedést megtesz a Másodállások.hu jó hírnevének megóvása érdekében.
  • Keressen minket közösségi oldalakon